Spisywanie protokołówSpisywanie protokołów

Zajmujemy się spisywaniem protokołów. Jest to zgodne z art. 104 prawa o notariacie, w którym zapisano, że notariusz może spisywać protokoły stowarzyszeń, walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek, spółdzielni oraz innych osób prawnych. Ponadto zajmujemy się spisywaniem protokołów w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń, które wywołują skutki prawne. Szczególnie dotyczy to stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń oraz na żądanie strony stawiającej – niestawiennictwa strony drugiej. Konieczność spisania protokołu w formie aktu notarialnego może wynikać m.in. z:

  • umowy,
  • ustawy,
  • statutu,
  • regulaminu,
  • innych aktów wewnętrznych.

Najczęściej zajmujemy się spisywaniem protokołów ze zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Możemy także sporządzić protokół z walnego zgromadzenia spółdzielni lub zebrań wspólnot mieszkaniowych. Jeśli przepis szczególny lub statut osoby prawnej nie stanowi inaczej, wówczas protokół jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia lub zebrania i notariusza. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.