Sporządzanie poświadczeńSporządzanie poświadczeń

Zajmujemy się sporządzaniem poświadczeń. U nas uzyskają Państwo m.in. poświadczenie autentyczności podpisu. Złożenie podpisu jest wyrazem woli i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za podjętą decyzję. W niektórych sytuacjach, np. gdy wyznacza się pełnomocnictwo lub zbywa firmę, konieczne jest potwierdzenie podpisu przez notariusza. Wówczas wykonuje się podpis w obecności notariusza, który stwierdza lub wyklucza, że widniejący podpis należy do nas. Ponadto możemy dla Państwa sporządzić:

  • Poświadczenie daty okazania dokumentu – dzięki niemu dokument uzyskuje tzw. datę pewną, co jest potwierdzeniem, że w czasie, gdy notariusz sporządził poświadczenie, dokument już istniał. Takie poświadczenie jest przydatne gdy podpisuje się umowę najmu lub umowę dzierżawy nieruchomości.
  • Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem – uzyskanie poświadczenia umożliwia posługiwanie się kopiami dokumentów, zachowując oryginał dla siebie. Notariusz jest w stanie potwierdzić tylko samodzielnie wykonaną kopię.
  • Poświadczenia pozostawania przy życiu – notariusz w takiej sytuacji ustala lub potwierdza, że dana osoba żyje lub przebywa w konkretnym miejscu.