Sporządzanie protestów weksli i czekówSporządzanie protestów weksli i czeków

Zajmujemy się sporządzaniem protestów i weksli. Weksle są rodzajem papierów wartościowych (imiennych lub na zlecenie), w których wystawca weksla zobowiązuje się, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty w określonej sumie albo przyrzeka, że sam jej dokona. Przepisy regulujące takie transakcje określa prawo wekslowe z 1936 roku. Protest weksla jest z kolei aktem publicznym sporządzanym przez notariusza. W jakim celu? Powodem może być m.in. nieprzyjęcie weksla lub odmowa jego zapłaty. Protest jest umieszczany na odwrotnej stronie weksla lub na osobnej karcie, która jest połączona z wekslem.

W jakiej sytuacji sporządza się protest czeku?

Czeki to papiery wartościowe, rodzaj przekazu pieniężnego. Pełnią funkcję płatniczą i są płatne za okazaniem w terminie 10 dni od ich wystawienia. Protest czeku jest aktem publicznym, który jest sporządzany przez notariusza w formie adnotacji na odwrotnej stronie czeku lub na osobnej karcie, która jest połączona z czekiem. Protestu czeku trzeba dokonać przed upływem jego ważności lub najpóźniej w dzień powszedni po upływie jego ważności, jeśli czeku nie można zrealizować.