Sporządzanie aktów notarialnych podbijanie dokumentów pieczątkąSporządzanie aktów notarialnych

Sporządzamy akty notarialne. Jest to szczególna forma dokumentu urzędowego, który może zostać sporządzony tylko przez notariusza, który stwierdza treść danej czynności prawnej i jest zabezpieczeniem interesów dla stron danej sprawy. Przed podpisaniem akt jest odczytywany przez notariusza lub inną osobę (w jego obecności). Po zapoznaniu się z jego treścią notariusz upewnia się, czy wszystkie zgromadzone osoby dokładnie rozumieją jego znaczenie i zgadzają się z nim. Niektóre z czynności prawnych muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego, ponieważ w innym wypadku będę nieważne. Do sytuacji, w których konieczne jest sporządzenie aktu zalicza się:

  • zbycie nieruchomości,
  • ustanowienie lub zbycie prawa użytkowania wieczystego,
  • ustanowienie odrębnej własności lokali,
  • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (np. hipoteka),
  • zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • zbycie spadku,
  • umowa o dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo do użytkowania wieczystego,
  • udzielenie pełnomocnictwa do czynności prawnych,
  • umowa majątkowa małżeńska,
  • umowa zrzeczenia się dziedziczenia.